Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli tevékenységek segítik:

 Hagyományőrző tevékenységek

Diákönkormányzat

A tanulók és tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanórán kívüli szabadidős tevékenység segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. A DÖK tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.

Ügyeleti rend

Iskolánkban az óraközi ügyeletet a 7-8. osztályosok látják el.

Feladatuk: órák előtt, a szünetekben a rend, fegyelem biztosítása. Véleményüket a később érkezőkről, rendetlenkedőkről a rendszeres ügyeletesi megbeszéléseken elmondják, ezt a havi magatartásjegyek megállapításánál az osztályfőnökök figyelembe veszik.

Napköziotthoni, tanulószobai foglalkozás

Feladata elsősorban a napi felkészülés biztosítása, írásbeli feladatok elvégzése, lehetőség szerint a megtanulandó tananyag kikérdezése, esetleges egyéni segítés. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében kulturális munka- és sportfoglalkozások tartása, a mindennapi játékos foglalkozás biztosítása, a higiénikus étkezési szokások kialakítása.

Diákétkeztetés

A napközis csoportba felvett tanulók napi háromszori étkezését biztosítja. A nem napközis tanulók számára – igény szerint – tízórait, ebédet biztosít.

Felzárkóztató, fejlesztő, tehetséggondozó foglalkozások

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik az óratervben meghatározott óraszámban és évfolyamokon.

Szakkörök

Jellegüket tekintve lehet művészeti, technikai, szaktárgyi, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola vezetősége dönt. A szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. Szervezhető szakkör térítési díj hozzájárulással is.

Versenyek, vetélkedők, bemutatók

Iskolánk minden tanév elején meghatározza, hogy mely versenyekre nevez be, illetve milyen versenyeket rendez az adott tanítási évben. Az iskolai forduló eredménye alapján a legtehetségesebbeket az iskolán kívüli versenyekre is felkészítjük.

Iskolai sportkörök

Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a mindennapi testedzés lehetőségét, valamint felkészíti a tanulókat a különböző versenyekre.

A sportkör jellegét a tanévi munkatervben kell rögzíteni.

Osztálykirándulások

Az iskola pedagógusai, a közösségfejlesztés, a nevelő munka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal osztálykirándulást szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel önkéntes, a szervezéssel és a kirándulással felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. A gyerekek fegyelmezetlen magatartása kizáró ok lehet. A szorgalmi időben, tanítás nélküli munkanapra szervezett tanulmányi kiránduláson csak az iskola tanulói vehetnek részt. A felnőtt kíséretet az iskola pedagógusai biztosítják.

 Szabadidős foglalkozások

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház és múzeumlátogatások, táncos rendezvények, országjárás, stb.).

A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

 Iskolai könyvtár

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti.

Iskolai énekkar

Az éneklésben tehetséges gyermekeket fogja össze. Felkészíti a tanulókat az egyéni és csoportos ének és énekkari versenyekre. Részt vesz az iskolai és községi ünnepélyeken.

Hit- és vallásoktatás

Az iskolában a helyi nevelő és oktató tevékenységtől függetlenül hit- és vallásoktatás szervezhető. Az ezen való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola biztosítja a foglalkozáshoz szükséges tantermet.

Az itt felsoroltakon kívül az egészségnevelési és környezetnevelési programban szereplő további tevékenységi formák.

Délutáni foglalkozások

Foglalkozás megnevezése

Heti óraszáma

Vezeti

Szakkörök

Öltögető szakkör 5-8.

1 óra

Dudokné Gyevát Margit

Felvételi előkészítő – magyar nyelv 7.

1 óra

Dudokné Balaska Anikó

Felvételi előkészítő – matematika 8.

1 óra

Dudásné Pető Piroska

Felvételi előkészítő – matematika 7.

1 óra

Ambróziné Samu Boglárka

Énekkar 5-8.

3 óra

Kocsisné Brindza Márta

Történelem, hon – és népismeret. 5-6.

1 óra

Kunné Balogh Henriette

Történelem, hon – és népismeret. 6.

1 óra

Kunné Balogh Henriette

Elsősegélynyújtás és katasztrófavédelem 7-8.

2 óra

Vadicska Rusz Zsuzsanna

Természetbúvár 5.

1 óra

Dudokné Gyevát Margit

Összesen  szakkör: 9

12 óra

7  pedagógus

Sportkörök

Sportkör – sportjátékok 3-4.

1 óra

Árvai Erika

Sportkör – sportjátékok 1-2.

1óra

Majoros Istvánné

Sportkör

1 óra

Aszódi Csaba

Sportkör – úszás

2 óra

Kocsis Kitti

Sportkör

1 óra

Kocsis Kitti

Összesen 5 sportkör

6 óra

4  pedagógus

Felzárkóztató foglalkozások, korrepetálás

Korrepetálás alsó tagozat 2 óra/ osztály

18 óra

Osztályfőnökök (9 fő)

Integrált s.n.i. fejlesztés

9 óra

Komjáti Iréne

 

 

 

Magyar nyelv és irodalom korr.: 5.

1

Dudokné Balaska Anikó

Történelem korrepetálás: 6.

1

Kunné Balogh Henriette

Biológia korrepetálás: 7.

2

Vadicska-Rusz Zsuzsanna

Matematika korrepetálás: 5.-7.

2

Dudásné Pető Piroska

Matematika korrepetálás: 5.-6.

2

Ambróziné Samu Boglárka

Összesen

35  óra

Napközi-tanulószoba

Napközis jellegű foglalkozások

1-4. évf.

Németh Ferencné,
Kiss Beáta
Czervan Pálné
Visnyei Zsuzsanna
Petrovics Aranka

Tanulószoba jellegű foglalkozások

5-8. évf.

Simon István